สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายคชาภัฏ จูมผา รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุดแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2