สพป.ลพ. เขต 1 รอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 15 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ DLTV แก่โรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพ. เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการอบรมฯ อีกด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน