การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประจำปี 2562

วันที่ 18   มิถุนายน  2562   เวลา 14.00 น.   นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36    มอบหมายให้ นายประจักษ์ สีหราช              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เป็นประธานเปิดงาน “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประจำปี 2562 “ ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประกวดระเบียบแถวในครั้งนี้ มีกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 10 กอง และกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 10 หน่วย จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 14 แห่ง เข้าร่วมการประกวด /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ /ภาพ-ข่าว