สพม.13 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี คณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และ สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดโครงการพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ประธานสภานักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 คน  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ครูและผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของสภานักเรียน และส่งเสริมการดำเนินงานของสภานักเรียนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า สภานักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยและนำหลักธรรมาภิบาลมาดำเนินงาน โดยจุดมุ่งหมายของสภานักเรียน คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนให้ยั่งยืนต่อไป