แบบฟอร์มข้อมูล การดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อต้องการทราบการดำเนินการ แผนงานโครงการกิจกรรม   และผลงานที่เป็นจุดเด่นด้านการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice) ที่      ดำเนินการ ซึ่งจะนำข้อมูลสรุปและเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อพิจารณา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์นี้  แบบการดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด