สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

     วันที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา  09.30  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2562  ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  และการรายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2562  พร้อมทั้งติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2562