การประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % ครั้งที่ 6/2562

18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยมชื่นชมและ ให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % ครั้งที่ 6/2562 วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจ สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 203 แห่ง และในการประชุมดังกล่าวได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ โดยได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้น การมอบอำนาจ การกระจายอำนาจ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการทำงาน อีกทั้งการพัฒนาให้มีคุณภาพ จุดเน้นการจัดการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เน้นการ “พัฒนาครบทุกด้าน” การจัดการศึกษาระดับปฐมศึกษา เน้นการ “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” อีกทั้ง ได้ชี้แจงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่ได้กำหนดใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา โดยจำแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1.โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 2.โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 3.โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบ สถานศึกษาที่มีคุณภาพในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแนวทางและพัฒนาไปด้วยกัน จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป โดยการประชุมฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวังทอง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี