สพป.ลพบุรี เขต 1>มอบ สื่อ อุปกรณ์การจัดสะเต็มปฐมวัยให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบ สื่อ อุปกรณ์การจัดสะเต็มปฐมวัยให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล พร้อมทั้งให้เกียรติ เป็นตัวแทนชาวปฐมวัยแสดงความยินดีกับ นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับปริญญามหาบัณฑิต และคุณครูหทัยชนก ราชบรรเทา ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ เนื่องในโอกาสครูดีเด่นคุรุสภา สาขาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)