สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สพป. จำนวน 6 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานฯ เปิดการประชุมและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบประกาศ สพฐ. เรื่อง การกำหนดกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 Cluster ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง (รวม 6 จังหวัด) และเพื่อพิจารณาการกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 สอดคล้องกับการบริหารราชการดังกล่าว สพป.ลพบุรี เขต 1 จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของ สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เพื่อรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)