สพป.ยโสธร เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดกิจกรรมโครงการ” ค่ายเยาวชน… รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารึ” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 70 คน พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง โรงเรียนละ 2 คน โครงการนี้ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชทานโครงการตามพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งปวง และกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเสียสละ นำความรู้ไปต่อยอดขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนของตนเองได้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้ก้าวสืบไป   เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  นายคูณ วงศ์อนันต์ ผอ.รร.อนุบาลลุมพุกวันครู และนายยงยุทธ สายสุด ผอ.รร.บ่อบึงโพนจาน ได้นิเทศตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก อ.เมือง ฯ โดยมีนายประพจน์ศักดิ์ ธงไชย ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร ครู ในศูนย์เครือข่ายอำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตาม และใน เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  นายคูณ วงศ์อนันต์ ผอ.รร.อนุบาลลุมพุกวันครู และนายยงยุทธ สายสุด ผอ.รร.บ่อบึงโพนจาน ได้นิเทศตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม อ.เมือง ฯ โดยมีนายจรูญ ทองแท่ง ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร ครู ในศูนย์เครือข่ายอำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตามในครั้งนี้