สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนป.4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้สอนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ตามยุทธศาสต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย จนถึง ม.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เรียน โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้มีครูที่ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4 ทุกโรงเรียน จำนวน 81 คน เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2