สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  โรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารการจัดการและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ  สพป.นค.1 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 120 โรงเรียนจากจำนวนโรงเรียน ทั้งหมด 156 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 8 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2 โรงเรียน สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 จำนวนทั้งหมด  20 โรงเรียน