ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ พร้อมชี้แนะจัดห้องเรียนมีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้

20 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของโรงเรียนบ้านเจาะกือแย อ.สายบุรี โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในชั้นเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ และการจัดการเรียนการสอน พร้อมชี้แนะให้จัดห้องเรียนมีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านป่าม่วง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา   แวซอเหาะ               ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                      รายงาน
http://www.pattani3.go.th