สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี และบรรยายพิเศษ ในการนี้ได้มีพิธีลงนามทำข้อตกลง(MOU) กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่แต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จำนวน  3 ราย โดยมี นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการพี่เลี้ยง ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี โดยภาคเช้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและพัสดุ และระบบการคลังโรงเรียน ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มพบคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา คณะวิทยากรได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์,ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

สพป.ชัยภูมิ เขต 3   ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 53 คน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3