สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือกนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่บริหารจัดการและดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สถานศึกษาที่ร่วมการสรรหาและคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ สถานศึกษาขนาดใหญ่  จำนวนนักเรียน ๕๐๑ คนขึ้นไป สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ – ๕๐๐ คน สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน  เป็นขนาดกลาง ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โรงเรียนบ้านนากลาง  โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอเมืองบุรีรัมย์  และโรงเรียนบ้านลุงม่วง อำเภอลำปลายมาศ  ขนาดเล็ก ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตูมหวาน โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ