สพป.หนองคาย เขต 1 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายโรงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรม Active Learning

วันศุกร์ที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรม Active Learning   ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้พัฒนาคุณภาพตามนโยบาย และความต้องการของแต่ละเขตพื้นที่ ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1จึงได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรม Active Learning  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและนำเสนอ VTR โรงเรียนต้นแบบนำร่องได้ขยายผลในสถานศึกษา โดยมีนักเรียนในโรงเรียนที่นำมาเสนอผลงานกลุ่มเครือข่ายละ 3 คน 15 เครือข่าย พร้อมนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมแสดงเปิดงาน จำนวน 24 คน รวมทั้งหมด 69 คน ในโอกาสนี้นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน ทั้งได้กล่าวให้กำลังใจพร้อมทั้งชื่นชมผลงานนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดที่ร่วมกิจกรรมนิทรรศการดังกล่าว อีกด้วย