++กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธ์ +++

^^^^^   วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาไทยโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธ์” (ทักษะการฟังพูดภาษาท้องถิ่น-ภาษาไทย)  ของกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา  โดยนายวีรพันธ์  ใจแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย ประธานกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ผู้กล่าวรายงาน  มีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 อำเภอเข้าร่วมประชุม จำนวน 96 คน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านช่างคำ จำนวน 11 คน  รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 คน  โดยใช้งบประมาณจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและงบประมาณจากโรงเรียนบ้านห้วยช่างคำที่เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

////  โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

1.ให้บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2.เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตสื่อที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการระดับตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ทุกคน

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน