”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” สพป.อุทัยธานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ในนามของคณะทำงานกิจกรรมรณรงค์ ”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก กิจกรรมรณรงค์ ”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” โดยมี นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการฯ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพื่อให้สำนักในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารและพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น