สพป.สิงห์บุรี ประชุมสังเคราะห์งานวิจัยกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมสังเคราะห์งานวิจัยกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 2. เพื่อสร้างและนำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ โดยมี นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี