สพป.สิงห์บุรี ประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 ทีมบริหาร ประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และ ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายในเข้าประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีทั่วประเทศครั้งที่ 1/2562 เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยเลขาธิการธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ที่ต้องมีโครงการสำคัญ ที่จะเร่งรัดให้ดำเนินการในแต่ละห้วงเวลา