สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วม “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง”

วันที่ 20 มิถุนายน 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2    เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    ณ  โรงแรมสีดารีสอร์ท  จังหวัดนครนายก   การประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่  20 – 21 มิถุนายน  2562  เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องป้องกันและปลูกฝังพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   และเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  โดยนางอุทุมพร  พรหมวาศ   ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี    นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   และนางสาวปริญญา  บรรดาพิมพ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้