ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสของอำเภอเอราวัณ

วันศุกร์ที่  ๒๑  มิถุนายน   ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ น.  ที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโคกสง่า  นายพลขัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเอราวัณ  จำนวน ๗ โรงเรียน  โดยมีลูกเสือที่เป็นแกนนำเข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น   ๙๓ คน  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งส่งผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านห่างไกลยาเสพติด  รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯกล่าวให้โอวาทความว่า  “ ในปัจจุบันสังคมของเรามีสิ่งต่าง ๆ ที่จะมาชักจูง เหนี่ยวนำไปในทางที่ไม่ดีที่เสื่อม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและเป็นบ่อเกิดในการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง เด็กนักเรียนในวัยระดับมัธยมศึกษา เป็นวัยที่ล่อแหลมต่อความเสี่ยงต่อสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราสามารถครองตนด้วยการใช้สติไม่ให้หลงผิดไปในทางที่เสื่อมเสียเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้  จึงเป็นสาเหตุให้ได้นำนักเรียนมาในวันนี้ ก็อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เราได้มาอบรมใน ๒-๓ วันนี้ นับเป็นความโชคดีที่เราได้เป็นแกนนำในโรงเรียนที่จะนำพาพี่ๆน้อง ๆเราในโรงเรียน ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่มีโอกาสได้มาเหมือนกับเรา  เมื่อมาอยู่ค่ายพักแรมสิ่งที่จะขอฝากคือ ขอให้ทุกคนมีความอดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัยเคารพกฎ กติกา และมีความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในหมู่ของตน หมู่ลูกเสือต่าง โรงเรียนที่มาอยู่ร่วมค่ายเดียวกัน เราได้มาปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมลำบากไปด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน จึงขอฝากใน ๔ ประการนี้ และเราก็จะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และออกจากค่ายลูกเสือไปด้วยความภาคภูมิใจและสง่างาม กลับจากค่ายไปก็นำพา พี่ ๆ เพื่อน ๆน้อง ๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เราได้อบรมใน ๓ วันนี้ให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป”