สพป.สกลนคร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์

ดร.เจริญ   ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์(pension’s Electronnic Filing) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 188 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคลัง เขต 4  อุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมฯ พร้อมบันทึกภาพร่วมกับคณะฯ …. ชุลีพร/ภาพ/ข่าว