สพป.เชียงใหม่เขต 4 เปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์)

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง(คำมูลประชานุเคราะห์) มีนายวีระศักดิ์  ถาอินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์) เป็นอาคารเรียน สปช. 102/26 โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,290,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสามหลัง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพอุกฤษฎ์  รัตนวิชัย/ข่าวกรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ