ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและกระบวนการสอนสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย  โดยความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัดเลยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเสาร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ที่โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท   จังหวัดเลย   นายพลขัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและกระบวนการสอนสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย  โดยความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัดเลยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-Net) ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่จังหวัดเลย  โดยมีศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่เป็นโรงเรียนนำร่องยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-Net) จำนวน  ๑๐  โรงเรียน เข้ารับการอบรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว โรงเรียนบ้านวังแท่น  โรงเรียนบ้านตาดข่า  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน โรงเรียนชุมชนหนองหิน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง  โรงเรียนบ้านนาแปน โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย และสังกัด สพป.เลย ๑,๓ และสพม.เขต ๑๙   โดย ผอ.สพป.เลย เขต ๒  ได้พบปะและกล่าวถึงกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-Net) ว่า เมื่อถึงโค้งสุดท้ายก่อนจะสอบก็จะมีการติว ติวเพื่อที่จะให้ผลการสอบของเด็กออกมาดี ซึ่งทุกเขตทั่วประเทศก็คงดำเนินการไม่ต่างกัน สำหรับต้นปีการศึกษานี้ สพป.เลย เขต ๒ ก็ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยทีมศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งซึ่งคิดว่าน่าจะเดินไปได้ถูกทางแล้ว ขอขอบคุณทางศึกษาธิการจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เห็นความสำคัญและพยายามที่จะช่วยเหลือสำนักงานเขตฯที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการจริงตั้งแต่เริ่มต้น การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ๒ วัน วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมี รศ.ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้