สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการอบรมครูภาษาไทย

วันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูภาษาไทย ในเรื่องกระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ในการผลิตและพัฒนาครูภายใต้โครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยกระบวนการ PLC  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาครูภาษาไทยในการสร้างสื่อ นวัตกรรมการสอนและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ศน.รังสิมา จันทะโชติ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวิทยากร  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูแกนนำวิชาภาษาไทย  และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน ๑๕๐ คน กำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก