การประชุมคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (Cluster7 จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดยะลา) ได้เชิญคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในฐานะรองประธานกรรมการ ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1,2,3 (ในฐานะกรรมการ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,2,3 (ในฐานะกรรมการ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในฐานะกรรมการ (ในฐานะกรรมการ) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากนายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษา Cluster 7 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (ขอขอบพระคุณนาย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อนุเคราะห์ห้องประชุม)