สพม.36 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้เป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ “

วันที่ 22 มิถุนายน  2562 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  “การบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้เป็นไปตาม  พรบ. คอมพิวเตอร์ “  ระหว่างวันที่  22 – 23  มิถุนายน  2562   ณ ห้องประชุม ดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมกับ บริษัท CAT TELECOM โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว