สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย นายสมเกียรติ  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ นายวรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์, นายทนง  พงศ์สมัย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และน.ส.ยุวลักษณ์  โรมบรรณ นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500),โรงเรียนบ้านวังคมคาย,โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี