อ่างทอง อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายศรีรัตน์  รัตนราศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โดยมีนางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน  โดยดำเนินตามแนวทาง สพฐ.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดย สพป.อ่างทอง ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562   ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน 39 โรง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562   ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี.