ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2562 ณ แหลมสนอ่อน หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ องค์ราชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานพิธีเปิดงานชุมนุมฯ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการจัดงาน ผู้ให้การสนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ได้มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า อย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติ ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ให้มีความเจริญ มั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทรงเป็นเอกอัคร – ศาสนูปถัมภก คือ ผู้ทรงทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ให้มีความรู้รัก สามัคคี การจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่พวกเราจะได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุด ของประชาชนชาวไทย