สพป.ปัตตานี เขต 1 นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วยนายบุญณรงค์ เรืองธนู ข้าราชการบำนาญ (กรรมการ) นายประเสริฐ วาเล๊าะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (กรรมการและเลขานุการ) นางสาวแวอาอีซะห์ หวังแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาราเฮาะ (กรรมการ) และนางอรนุช เกื้อพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูในการบูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีโรงเรียนส่งรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 4 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเคียน โรงเรียนบ้านฝาง โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล และโรงเรียนบ้านปาเระ แบ่งประเภทตามสถานศึกษา คือ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ,สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง มีนักเรียนตั้ง 121-500 คน และสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รับฟังการชี้แนะจากคณะกรรมการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี