สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Integrity and Transparency Assessment : ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

       วันที่ 24 มิถุนายน 2562  เวลา  09.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   จำนวน  113  คน  ได้รับฟังการชี้แจงขั้นตอนและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2