เยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดนและโรงเรียนวัดบ้านดง สพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.50น. นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ป.1 ,ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านดอยแดน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ,การอ่านคล่อง-เขียนคล่อง , การคิดเลขเร็ว พร้อมพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูประจำชั้น ป.5 -ป.6 เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุด พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมการจัดโัครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งได้มีการใช้ Thai School Lunch ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนได้

ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ป.5 และ ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน , การอ่านคล่อง-เขียนคล่อง , ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูประจำชั้น ป.6 เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการประเมินผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้