สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี  ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์  จากนั้น ผอ.สพป.เลย เขต ๒ แจ้งข้อราชการและภารกิจ วันนี้ไปร่วมการประชุมเว้าจาพาข้าวงาย ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตามนโยบายของทางจังหวัดเลย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  มีการประชุมเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตฯ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและการจัดค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนบ้านนาวัว   วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการประชุมกรมการจังหวัดและ  เปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของอำเภอภูกระดึง ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ แจ้งกิจกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรม ๕ ส. สถานที่ปฏิบัติงาน ให้สะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน มีการเยี่ยมเยือนกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในทางสร้างสรรค์ให้แก่กันและกัน จากนั้นยิ้มไหว้ ทักทายกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน