สพป.ชัยภูมิ เขต2อบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “หมอลำกลอนทำนองชัยภูมิ”

สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “หมอลำกลอนทำนองชัยภูมิ” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่เป็นตัวแทนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 50 คน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรม การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปการแสดงพื้นบ้าน และมี นายพิชัย พรหมผุย ปราชญ์ชาวบ้าน หมอลำอุทัย พรหมวงศ์ หมอลำสงกา นิลบรรพต หมอลำทรงศิลป์ ดอนไก่เถื่อน และ หมอแคนถาด วาทศิลป์ เป็นวิทยากรการอบรม