สระแก้ว เขต 2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ภายใน1 ปี

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562  นายกำพล  กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ภายใน1 ปี ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการพี่เลี้ยง ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา   ภาพ/ข่าว…ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2