สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดประชุมจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นผู้จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สามารถนำไปใช้วางแผนและบริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวมของ สพป.ระยอง เขต ๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และตรงกับสภาพความเป็นจริง ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒