สพป.ปัตตานี เขต 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในโครงการนี้ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ด้านนายสมาน เง๊าะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาและทางราชการ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่า สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ และเห็นถึงความสำคัญของบุคคลดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทางราชการจ่ายให้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินการอนุมัติสั่งจ่ายของตนเองได้ทุกขั้นตอนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการยื่นขอรับสิทธิบำเหน็จบำนาญด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 2 การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและการประกาศเกียรติคุณ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ อันพึงได้จากทางราชการ
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลขอรับบำเหน็จบำนาญของตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในการขอรับเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่และทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน และส่วนราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ
ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานเปิดโครงการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชม และยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน และทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการจวบจนเกษียณอายุราชการ จากวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ที่จะได้รับจากทางราชการ สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ได้รับบำเหน็จได้รวดเร็ว หรือได้รับบำนาญต่อเนื่องในเดือนตุลาคม สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองและการดำเนินงานของทางราชการได้ทุกขั้นตอน และที่สำคัญคือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดี และการประกาศเกียรติคุณ ในวันงานแสดงมุทิตาจิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ดังนั้น กระผมจึงคาดหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับความตั้งใจของทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะทำให้ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงได้จากทางราชการ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ขอให้ท่านมีพลังกายพลังใจ ในการใช้ชีวิตก่อนและหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข