สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียน และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการผลักด้นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งให้ความสำคัญในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 82 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1