เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อหารือโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ และแนวทางการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง โดยมีผู้บริหารสำนัก และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ ชมคลิปกิจกรรม

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ อาทิ สพฐ. รับฟังความคิดเห็นเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลยุทธ์การขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) การจัดอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 และสรุปข้อมูลการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เป็นต้น