โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
(วันนี้ ) เวลา 10.00 น. โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม และนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม กล่าวต้อนรับ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไป ตลอดจนการสร้างให้เกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะให้กระจายสู่ภูมิภาค และเพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอพวช. กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินภารกิจรูปแบบอื่น ๆ ของ อพวช.ต่อไป
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส, เกมส์และของเล่นทางวิทยาศาสตร์, โดมดูดาวเคลื่อนที่, ห้องทดลองวิทยาศาสตร์, การแสดงทางวิทยาศาสตร์, มุมนักประดิษฐ์, และสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากโรงเรียนในเขตอำเภอพร้าวและอำเภอใกล้เคียงซึ่งนำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพร้าววิทยาคม