สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา

เมื่อ 25 มิถุนายน 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งนโยบาย สพฐ. ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 82 คน เข้าร่วมประชุมที่ห้องตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1