สพป.ปัตตานี เขต 3 ชี้แจงกรอบ ITA ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรง

25 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (Integrity and Transparency -Assessment : ITA) และชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกำกับติดตามประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ หรือครูคอมพิวเตอร์ ทั้ง 67 โรง ในสังกัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม Conference สพป.ปัตตานี เขต 3

มนทิชา    แวซอเหาะ          ข่าว
ฟูซียะห์    มาแจ                 ภาพ/รายงาน
http://www.pattani3.go.th