สพป.ปัตตานี เขต 3 ชี้แจงการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรง

***25 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน ตามนโยบายของ สพฐ. “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” และแนวทางการดำเนินงานตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรง ณ ห้องประชุม Conference สพป.ปัตตานี เขต 3
***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนให้ดำเนินการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน และให้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการนิเทศและพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่ง สพฐ. โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน ได้กำหนดให้ “พ.ศ.2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” และให้สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานและตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทั้งผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ จะลงพื้นที่ชี้แนะ ช่วยเหลือตามจุดเน้นการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

มนทิชา    แวซอเหาะ        ข่าว
ฟูซียะห์    มาแจ              ภาพ/รายงาน
http://www.pattani3.go.th