สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา เรื่องการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และยังฝากให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการนำนโยบายการนิเทศแบบบูรณาการ ของสพฐ.มาใช้ในการนิเทศ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคารแม่ 80 สพป.ตาก  เขต 1