สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมติดตามการเรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์และโรงเรียนบ้านไม้สลี/เยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งแดง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไม้สลี เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ มีจำนวน นักเรียน 16 คน มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านไม้สลี 77 คน รวมทั้งสิ้นที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 93 คน ในปีการศึกษา 2562 จากการติดตามพบว่านักเรียนที่มาเรียนรวมสามารถปรับตัวได้ และเรียนอย่างมีความสุข พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม ได้เยี่ยมชั้นเรียนป.6 ของโรงเรียนบ้านไม้สลี เพื่อติดตามการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และพบปะครูโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งให้กำลังใจ

และในเวลา 11.00น.นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ป.6 ของโรงเรียนบ้านโป่งแดง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน , การอ่านคล่อง-เขียนคล่อง ,การคิดเลขเร็ว ,การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การวางระบบการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และการเสริมทักษะทางด้านภาษาไทย พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูประจำชั้น ป.6 เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้