สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับ ป.ป.ช.ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์  น.ส.วราภา แดงอินทวัฒน์  และนายสิทธิศักดิ์  โชติตันติโสภณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 โดยมี นายชาญชัย พลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอรายงานและตอบข้อซักถามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562 ที่โรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตพระราชทาน และโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อำเภอโนนคูณ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว