สพป.สุรินทร์ เขต ๑ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ (CLUSTER) ได้มาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบาย ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้