+++ท่านรองสุภาพ กาวิ แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อ.ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน+++

^^^    วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1   ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลุกป่าปก๊อ  ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่                       โดยจะประชุมร่วมกันในการเตรียมการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ซึ่งจะอยู่ภายใต้คำแนะนำ ปรึกษา ของคณะกรรมการที่ปรึกษา  (Coaching Team) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ  อ.ปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน